ADVERSATIVAS

a menos
aga que
agás que
agora ben
agora que
aínda que
así e todo
bardante que
con todo
e iso que
emporiso
en troques
excepto que
fóra de que
inda que
mais
menos que
no entanto
non obstante
ora ben
ora que
pero
porén
por iso
quitado que, quitando que
sacado que, sacando que
senón
senón que
só que

CAUSAIS

como
como queira que
dado que
pois
pois que
por causa de que
por cousa de que
por culpa de que
por mor de que
porque
posto que
que
visto que
xa que

COMPARATIVAS

ca
que
do que
coma
como

COMPLETIVAS

que
se

CONCESIVAS

a pesar de que
a pouco que
aínda que
así
ben que
inda que
máis que
mal que
mesmo que
nin que
por (+ adxectivo) que
por máis que
por moito que
por pouco que

CONDICIONAIS

a menos que
a nada que
a non ser que
a non ser se
a pouco que
aga que
aga se
agás que
agás se
bardante que
cando
caso de que
catar se
con que
con tal de que
con tal que
de non ser que
de non ser se
en caso de que
excepto que
excepto se
onda non
quitado que
quitado se
quitando que
quitando se
sacado que
sacado se
sacando que
sacando se
salvo que
salvo se
se
sempre que
senón que

CONSECUTIVAS

(así) pois
(así) que
conque
daquela
de aí que
de forma que
de maneira que
de modo que
de xeito que
entón
logo
polo tanto
por conseguinte
por tanto
tan(to)… que
xa que logo

COPULATIVAS

a mais
e
e mais
mais
nin

DISXUNTIVAS E DISTRIBUTIVAS

ben…ben
cal…cal
nin…nin
ora…ora
ou
ou…ou
(que)…que
quer…quer
volta…volta
xa… xa

FINAIS

a fin de que
a que
en favor de que
para que
porque
que

LOCATIVAS

onde
onde queira que

MODAIS

(así) como
ben como
coma se
como queira que
como se
conforme
consonte
de forma que
de maneira que
de modo que
de xeito que
malcomo
segundo
sen que
(tal) cal
(tal) como
tal e como

TEMPORAIS

antes de que
antes que
ao que / ó que
apenas
asemade
así que
ata que
até que
axiña que
cada vez que
cando
cando queira que
decontado que
deica que
dende que
des que
desde que
deseguida que
despois de que
despois que
en tanto
entre tanto
entrementres
inda ben non
logo que
mal
mentres
mentres tanto
namentres
non ben
(por) en canto
sempre que
tan presto
tan pronto

*Tomado de Normativa oficial do galego.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA