PROBA 2: CONTIDO

FUNCIONAMENTO DA LINGUA

 • Ortografía
  • Alfabeto: define alfabeto / escribe o alfabeto galego / define letra / indica letras que só usamos en estranxeirismos / define dígrafo / sinala os dígrafos galegos / soletrea palabras
  • Acentuación: divide en sílabas, clasifica segundo a sílaba tónica (aguda, grave, esdrúxula), sinala ditongos e hiatos, acentúa se é necesario e xustifica a presenza ou ausencia de acento gráfico / acentúa un texto dado / dado un texto, xustifica a acentuación nas palabras subliñadas (agudas, graves, esdrúxulas, acentuación diacrítica)
 • Morfoloxía
  • Xénero e número
  • Preposicións 1: preguntas sobre as preposicións vistas / escribe unha oración cunha preposición dada
  • Verbo: presente de indicativo dos verbos con alternancia no presente u/o: acudir, cubrir, durmir, fuxir, lucir, subir, sufrir, tusir, ulir e xurdir
 • Léxico
  • Campos semánticos: o instituto, os animais, oficios e profesións, o corpo humano e o léxico anotado na aula
  • Dada unha definición, indica a palabra axeitada
  • Dada unha palabra, explica o significado coas túas palabras
  • Dada unha palabra, indica o sinónimo ou o antónimo
  • Dada unha palabra constrúe con ela unha oración que cumpra as seguintes características: que poida aparecer nun xornal, que teña mínimo dez palabras sen contar preposicións nin artigos e que se deduza que coñeces o significado da palabra dada.
  • Define palabra tabú e pon un exemplo / Define eufemismo e pon un exemplo / Identifica palabras tabú e eufemismos.

PROBA 2: SEGUIMENTO

Actividades que debes ter realizadas:

 • Tarefa 1: 1 e 2
 • Tarefa 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (actividade optativa)
 • Páxs. 20-21: 1, 2, 3, 4 e 5
 • Páxs. 30-31: 4, 9, 10, 11, 16, 20 e 21
 • Páx. 32: 5 e 6
 • Páxs. 44-45: 1, 2, 3, 4 (lobo, raposo, lontra, bufo, aguia), 5 e 6
 • Páx. 49: 2, 3, 4
 • Páxs. 52-53: 4 e 15 xuntos (formar o nome e o plural)
 • Páx. 54: 4, 5
 • Páx. 59: 12 e 13
 • Páxs. 64-65: 1, 2, 3 e 4
 • Páx. 72: 10, 16 e 18
 • Páxs. 84-85: 1, 2, 3, 4, 6, 7
 • O corpo humano: Xogamos co Portal das Palabras
 • Páx. 89: 1, 2 e 3

Actividades de ampliación de realización voluntaria:

 • Páx. 51: 1, 2, 3 e 4 (dividir en sílabas, clasificar, acentuar, sinalar ditongos e hiatos e xustificar acentuación das palabras)
 • Páxs. 52-53: 7, 8, 10, 19 e 21 (dividir en sílabas, clasificar, acentuar, sinalar ditongos e hiatos e xustificar acentuación das palabras)
 • Páx. 54: 7 (dividir en sílabas, indicar a sílaba tónica, clasificar, acentuar, sinalar ditongos e hiatos e xustificar acentuación)
 • Páx. 71: 1 e 2 (dividir en sílabas, indicar a sílaba tónica, clasificar, acentuar, sinalar ditongos e hiatos e xustificar acentuación)
 • Páxs. 72-73: 8, 9 e 17 (dividir en sílabas, indicar a sílaba tónica, clasificar, acentuar, sinalar ditongos e hiatos e xustificar acentuación)
 • Páx. 74: 4

Estándares traballados (información para o profesorado)

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego (fraseoloxía adecuada).

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.

LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas producións orais.

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos.

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto.

LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación comunicativa.

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital.

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións propias e alleas.

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación.

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun rexistro axeitado á situación.

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega.

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación.

 

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA