PROBA DE GRAMÁTICA

 1. Acentuar un texto
 2. Xustificar a acentuación en 4 palabras
 3. Escribir dúas oracións con preposicións dadas
 4. Colocar as formas verbais correspondentes nun texto
 5. Clasificar as palabras dunha oración segundo a súa CATEGORÍA GRAMATICAL
  1. Nos VERBOS hai que indicar persoa (e número), tempo, modo, infinitivo e conxugación
  2. Nos SUBSTANTIVOS hai que indicar xénero e número
  3. Nos ADXECTIVOS hai que indicar xénero e número
  4. Nos PRONOMES hai que indicar o tipo (persoal, demostrativo, posesivo, numeral, indefinido)
   1. Nos persoais se son tónicos ou átonos e a persoa
   2. Nos demostrativos hai que indicar o xénero, o número e o grao de afastamento
   3. Nos posesivos hai que indicar o xénero, o número, a persoa e se é un posuidor ou varios posuidores
   4. Nos numerais se son cardinais ou ordinais
   5. Nos indefinidos se son variables (xénero e número) ou se son invariables
  5. Nos DETERMINANTES hai que indicar o tipo (artigo, demostrativo, posesivo, numeral, indefinido
   1. Nos artigos hai que indicar o xénero e o número
   2. Nos demostrativos hai que indicar o xénero, o número e o grao de afastamento
   3. Nos posesivos hai que indicar o xénero, o número, a persoa e se é un posuidor ou varios posuidores
   4. Nos numerais se son cardinais ou ordinais
   5. Nos indefinidos se son variables (xénero e número) ou se son invariables
  6. Nos ADVERBIOS hai que indicar o tipo só
   1. Nos adverbios de tempo
   2. Nos adverbios de lugar
   3. Nos adverbios de modo
   4. Nos adverbios de afirmación
   5. Nos adverbios de negación
  7. As PREPOSICIÓNS
  8. As CONXUNCIÓNS
  9. As INTERXECCIÓNS

PROBA DE GRAMÁTICA (alumnado con AC)

 1. Acentuar un texto
 2. Xustificar a acentuación en 4 palabras
 3. Escribir dúas oracións con preposicións dadas
 4. Colocar as formas verbais correspondentes nun texto
 5. Clasificar as palabras dunha oración segundo a súa CATEGORÍA GRAMATICAL
  1. Nos VERBOS hai que indicar persoa (e número), tempo, modo, infinitivo e conxugación (só verbos en presente, pretérito e futuro de indicativo)
  2. Nos SUBSTANTIVOS hai que indicar xénero e número
  3. Nos ADXECTIVOS hai que indicar xénero e número
  4. Nos PRONOMES hai que indicar o tipo (persoal, demostrativo, posesivo, numeral, indefinido)
  5. Nos DETERMINANTES hai que indicar o tipo (artigo, demostrativo, posesivo, numeral, indefinido
  6. Os ADVERBIOS
  7. As PREPOSICIÓNS
  8. As CONXUNCIÓNS (e, pero)
  9. As INTERXECCIÓNS (Ai!) A

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA