LINGUA E LITERATURA GALEGA 1º ESO
IES DA POBRA DO CARAMIÑAL
TEMAS QUE HAI QUE PREPARAR PARA O EXAME DE ACIS SETEMBRO 2019

Textos para expresión escrita: a noticia e a descrición.

Léxico do libro: o léxico básico indicado para as ACIS (http://aprofa.gal/2019/03/11/lexico-basico-acis/)

*O léxico pódese preguntar directamente mediante definicións para que se indique a palabra ou expresión, dar un sinónimo e/ou antónimo ou ter que realizar unha oración coa palabra dada na que se demostre que se coñece o seu significado (sen definila).

O alfabeto (páxs. 28-29)

O substantivo (páxs. 46.47)

  • Xénero e número: exercicios de xénero e número

Adxectivo (páxs. 48-49)

  • Identificar adxectivos explicativos e especificativos en textos dados

Regras de acentuación ortográfica (páxs. 70-71)

O acento diacrítico (páxs. 88-89)

A sílaba (páxs. 50-51)

  • Dividir unha palabra en sílabas – subliñar os ditongos – rodear os hiatos – colocar o acento gráfico – clasificar en aguda, grave e esdrúxula – xustificar por que leva acento gráfico ou non, acentuar un texto.

Categorías gramaticais: identificar os tipos de palabras nunha oración (verbo, substantivo, adxectivo…).

Sociolingüística (páxs. 22-23, 66-67 e 104-105)

  • Que é unha familia lingüística?
  • De que familia lingüística procede a lingua galega?
  • Que outras linguas coñeces que procedan da mesma familia?
  • Onde se fala galego?
  • Que é a lusofonía? Onde se fala portugués?
  • Por que son oficiais en Galicia o galego e o castelán?
  • Que di o punto 5.3 do Estatuto de Autonomía?

Grafías: páxinas 79, 108-109, 126-127, 173

A Pobra do Caramiñal, 26 de xuño de 2019

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA