LINGUA E LITERATURA GALEGA 1º ESO
IES DA POBRA DO CARAMIÑAL
TEMAS QUE HAI QUE PREPARAR PARA A PROBA DE PENDENTES 2020

Textos literarios e non literarios (páxs. 16-17)

 • Características: finalidade, linguaxe, vocabulario e tipos.

Xéneros literarios: narrativo, dramático e lírico. (páxs. 16-17)

 • Características dos tres xéneros.

Xéneros xornalísticos (páxina 80). A noticia (páxina 80-81)

A descrición obxectiva e subxectiva de cousas e espazos (páxs. 98-99)

 • Clasificar unha descrición en obxectiva ou subxectiva.
 • Indicar as súas características xustificando con palabras do texto.

Léxico do libro:

 • Instituto (páxs. 20-21)
 • Os animais (páxs. 44-45)
 • Oficios e profesións (64-65)
 • O corpo humano (páxs. 84-85)
 • A vestimenta (páxs. 102-103)
 • As novas tecnoloxías (páxs. 122-123)
 • Os medios de transporte (páxs. 140-141)
 • Coidamos o medio (páxs. 160-161)
 • O deporte (páxs. 176-177)

*O léxico pódese preguntar directamente mediante definicións para que se indique a palabra ou expresión, dar un sinónimo e/ou antónimo ou ter que realizar unha oración coa palabra dada na que se demostre que se coñece o seu significado (sen definila).

Clasificación de enunciados segundo a intención comunicativa (páx. 26)

O alfabeto (páxs. 28-29)

O substantivo (páxs. 46.47)

 • Xénero e número  Exercicios de xénero e número

Adxectivo (páxs. 48-49)

 • Identificar adxectivos explicativos e especificativos en textos dados

Regras de acentuación ortográfica (páxs. 70-71)

O acento diacrítico (páxs. 88-89)

A sílaba (páxs. 50-51)

 • Dividir unha palabra en sílabas – subliñar os ditongos – rodear os hiatos – colocar o acento gráfico – clasificar en aguda, grave e esdrúxula – xustificar por que leva acento gráfico ou non, acentuar un texto.

Os determinantes (páxs. 68-69)

 • Clasificar uns determinantes dados indicando o tipo e subtipo.

Sociolingüística (páxs. 22-23, 66-67 e 104-105)

 • Que é unha familia lingüística?
 • De que familia lingüística procede a lingua galega?
 • Que outras linguas coñeces que procedan da mesma familia?
 • Tipos de persoas segundo o seu coñecemento de linguas: monolingüe / políglota ou multilingüe (bilingüe, trilingüe)
 • Que é unha lingua minorizada?
 • Que é unha lingua dominante?
 • Onde se fala galego?
 • Que é a lusofonía? Onde se fala portugués?
 • Por que son oficiais en Galicia o galego e o castelán?
 • Que di o punto 5.3 do Estatuto de Autonomía?
 • De onde son oficiais o galego, catalán, éuscaro e aranés?

Grafías: páxinas 79, 108-109, 126-127, 173

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA