En setembro haberá unha proba extraordinaria que, como tal, está enfocada a comprobar se o alumnado reúne os requisitos mínimos para superar a materia. É por isto que se incidirá nesa proba en aprendizaxes básicas vistas con dedicación durante o curso e que xa o alumnado coñece.

A continuación ofrécese unha pequena enumeración delas:


  • Acentuación (acentuar e xustificar acentuación).
  • Puntuación (utilizar de forma axeitada e variada os signos de puntuación).
  • O xénero e o número.
  • Léxico (todos os bloques de léxico do libro + corpo humano).
  • Teoría da literatura popular e esquema I da literatura medieval.
  • Realización dun esquema numerado e xerarquizado.
  • Realización dun esquema para unha redacción.
  • Teoría lingüística vista durante o curso.


Lémbrase que o alumnado que non superase a lectura dalgunha das obras obrigatorias en xuño deberá presentarse á proba de lectura en setembro. Para a proba extraordinaria de xuño xa cada alumna e alumno foi informado individualmente da súa situación a este respecto.
Bo verán!

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA