En setembro haberá unha proba extraordinaria que, como tal, está enfocada a comprobar se o alumnado reúne os requisitos mínimos para superar a materia. É por isto que se incidirá nesa proba en aprendizaxes básicas vistas con dedicación durante o curso e que xa o alumnado coñece.
A estrutura da proba será a seguinte:
1 – Cuestións prácticas de lingua (morfoloxía, semántica, perífrases, inf. conxugado). (4 puntos)
2 – Sinala a palabra ou expresión estudada neste curso. (3 puntos)
3 – Pregunta breve de teoría literaria. (2 puntos)
4 – Pregunta de teoría de lingua. (1 punto)
*Lémbrase que o alumnado que non superase a lectura dalgunha das obras obrigatorias en xuño deberá presentarse á proba de lectura en setembro. Para a proba extraordinaria de xuño xa cada alumna e alumno foi informado individualmente da súa situación a este respecto.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA